Brief Staatssecretaris Van Rij 23-04-2022

Ministerie van Financiën
T.a.v. Staatssecretaris mr. M.L.A. (Marnix) van Rij
Postbus 20201
2500 EE Den Haag


Amsterdam, 23 april 2022
Betreft: Verzoek om gesprek inzake institutionele discriminatie Belastingdienst


Geachte Staatssecretaris Van Rij,

Wij als Platform Turkse Nederlanders (PTN willen graag met u in gesprek naar aanleiding van de
recente onthullingen over het discriminerend handelen van de Belastingdienst. Na de
toeslagenaffaire heeft de Belastingdienst, ons inziens, wederom selectief en discriminerend
gehandeld. Nu heeft de Belastingdienst op basis van discriminerende criteria mensen onterecht als
fraudeur aangemerkt. De Belastingdienst en het ministerie van financiën schijnen in het geheim een
werkwijze te hanteren waarbij op basis van o.a. nationaliteit, religie en leeftijd daderprofielen
werden vastgesteld.

Vertrouwensbreuk

In deze casus is wat ons betreft duidelijk sprake van institutionele discriminatie en racisme. Hier is
sprake van wanneer het beleid en regels van instituten of organisaties leiden tot ongelijke
behandeling op basis van afkomst etniciteit, religie, enzovoorts. Bij de Belastingdienst werd een lijst
bijgehouden met criteria om fraude op te sporen waar precies dit soort persoonskenmerken in
stonden zoals donaties aan de moskee, nationaliteit, leeftijd, doelgroep, etc.
Deze zelfde doelgroep heeft kort geleden nog te maken gehad met de onthulling van undercover
onderzoeken in moskeeën in opdracht van de NCTV en de toeslagenaffaire door de Belastingdienst.
Nu wordt wederom een groot deel van de moslimgemeenschap, notabene dezelfde doelgroep, met
zo een onbehoorlijke situatie geconfronteerd. Wij weten van onze achterban dat het vertrouwen in
de overheid enorm is afgenomen. De hierboven genoemde onsmakelijke gebeurtenissen heeft veel
impact op deze mensen. Dit terwijl de overheid juist voor de bescherming van haar inwoners en
burgers moet zijn. Met deze handelen van de Belastingdienst wordt duidelijk Art. 1 van de grondwet
overschreden en is er sprake van institutionele discriminatie en racisme. Deze ontstane situatie
betreuren wij ten zeerste. Juist omdat wij vanuit ons achterban graag de verbinding en vertrouwen
willen versterken met de overheid.

Wat vragen wij?

Het is te betreuren dat de belastingdienst de gemeenschap met niet-westerse achtergrond op deze
manier behandeld terwijl deze gemeenschap met haar ondernemers en zelforganisaties sociaaleconomisch gezien een enorme positieve bijdrage levert aan onze samenleving. Daarom is ons
verzoek om een gesprek met u als staatssecretaris aan te gaan. Onze gemeenschap heeft grote
behoefte aan meer transparantie over deze onrechtmatige processen en de concrete maatregelen
die de overheid neemt om toekomstige soortgelijke affaires te voorkomen. Dit is in onze ogen een
belangrijke stap om op termijn het vertrouwen van deze gemeenschap in de Nederlandse overheid
te herstellen.

Wie zijn wij?

Het Platform Turkse Nederlanders is een landelijke platform opgericht door koepels van
verschillende zelf- en ondernemersorganisaties. Met de aangesloten koepelorganisaties bereiken wij
een groot deel van de Nederlands-Turkse samenleving. Wij komen graag op voor onze achterban
daar waar het gaat om het bestrijden van (moslim)discriminatie, stigmatisering en uitsluiting.
Daarnaast ontplooien wij activiteiten die ‘volwaardig burgerschap’ en acceptatie van de TurksNederlandse gemeenschap binnen onze samenleving stimuleren.

Wij danken u voor uw aandacht en de medewerking, en zien graag een afspraakverzoek tegemoet.

Platform Turkse Nederlanders
Dhr. M. Ozcan

Correspondentieadres:

Jan Rebelstraat 8
1068 CB Amsterdam
E-mail: info@platformturkned.nl
Voor meer info: 06 42 13 92 23

Leave a comment