Wie is PTN?

Het Platform van Turkse maatschappelijke organisaties in Nederland (PTN) is opgericht door de vertegenwoordigers van de volgende federaties en niet-gouvernementele organisaties tijdens een bijeenkomst in Amsterdam op 27 februari 2021.

Het is een platform dat is opgericht om op een gemeenschappelijke werkbasis met de nationale vertegenwoordigers van federaties, niet-gouvernementele organisaties en verenigingen van zakenlieden, die uit verschillende institutionele culturen afkomstig zijn, aan hetzelfde doel te werken.

 

Het is een platform dat gebaseerd is op beginselen en ethische afspraken.
2 (Demo)
Missie & Visie

Wat is het doel en de missie van het platform:

Gezamenlijk en gecoördineerd op te treden, strategieën te ontwikkelen en activiteiten uit te voeren inzake de kwesties van discriminatie, autonomisering, racisme en “moslimhaat” waarmee de Nederlandse Turkse gemeenschap wordt geconfronteerd en andere kwesties die onze gehele gemeenschap aangaan. Het vinden van de gemeenschappelijke noemers van de Nederlandse Turkse gemeenschap en het in kaart brengen van de ontwikkelingen die onze samenleving heeft doorgemaakt en de waarden die zij heeft toegevoegd aan de Nederlandse samenleving en het overdragen van deze waarden aan positieve agenda’s, de publieke opinie, officiële en maatschappelijke instellingen, politieke partijen en maatschappelijke organisaties, handelend vanuit het beginsel dat bovengenoemde doelstellingen moeten worden bereikt, om onderzoeken uit te voeren die in de ruimste zin effectief zullen zijn.

De visie die nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken:

– Het vaststellen van beleid dat gericht is op de Nederlandse samenleving. Initiatieven om de lokale, nationale en internationale besluitvormingsmechanismen te beïnvloeden.

– Voert voorlichtings- (en educatieve) activiteiten uit voor alle segmenten van de samenleving.

– Het geeft boodschappen via visuele, audio- en schriftelijke publicaties en maakt gebruik van de hedendaagse communicatiemogelijkheden.

– Zij knoopt betrekkingen aan met nationale en internationale niet-gouvernementele organisaties, werkt samen en coördineert in gemeenschappelijke aangelegenheden.

– Voert onderzoeken uit, stelt projecten op, maakt actieplannen en programma’s.

In het licht van deze doelstellingen, bundelen de aan dit platform deelnemende organisaties hun middelen en voeren zij gezamenlijk activiteiten uit op alle gebieden die zij noodzakelijk achten en waarover zij het eens zijn.

Het oprichtingscomité van het platform en de raad van bestuur zijn samengesteld uit de volgende leden. Het platform is van onbepaalde duur, de absorptie zal worden verzorgd door de coördinator en de externe vertegenwoordiging zal worden vertegenwoordigd door een andere opdracht

Nieuws over PTN